Terms & Privacy

Artikel 1. Definitief
1.1 Algemene Voorwaarden (hierna te noemen “Voorwaarden”): op alle verkopen via www.olivia-kate.nl zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing. U stemt hiermee in wanneer u een bestelling plaatst;

1.2 Onderneming: www.olivia-kate.nl (hierna te noemen “Olivia & Kate”) is handelsnaam van Olivia & Kate en is een winkel die online kleding en aanverwante artikelen door “koop op afstand” aanbiedt aan consumenten;

1.3 Consument: een natuurlijke persoon of bedrijf die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

1.4 Overeenkomst: een overeenkomst op afstand tussen Olivia & Kate en de consument.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Olivia & Kate en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen onderneming en de consument;

2.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.olivia-kate.nl zijn deze voorwaarden steeds van toepassing;

2.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze voorwaarden via onze website ter beschikking gesteld. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling houdt in dat deze voorwaarden zijn aanvaard;

2.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde, kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de consument geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen;

2.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Olivia & Kate erkend.

Artikel 3. Overeenkomsten 
3.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Olivia & Kate. Olivia & Kate is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wordt dit, met vermelding van reden, binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling kenbaar gemaakt.

Artikel 4. Prijzen
4.1 Alle aanbiedingen van Olivia & Kate zijn vrijblijvend. Olivia & Kate behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is;

4.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn uitgedrukt in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs via de website gecommuniceerd;

4.3 Olivia & Kate kan niet aansprakelijk worden gesteld voor prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer-, verschrijvings- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen
Betaling geschiedt altijd geheel vooraf.

5.1 Betaling kan worden gedaan op verschillende wijzen zoals hieronder vermeld en aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een consument kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de consument direct een bevestiging per e-mail met daarin vermelding van de totale kosten;

5.1.1 iDeal: Als u bankiert via internet o.a. de Fortis, Rabobank, ABN-AMRO, SNS Bank en ING, kunt u via onze site uw bestelling op een veilige manier elektronisch betalen. Een elektronische betaling via internet is vergelijkbaar met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalen via internetbankieren. In principe wordt de betaling nog dezelfde werkdag verwerkt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van iDeal;

5.1.2 Direct en online door middel van creditcardbetaling (VISA, Maestro en Mastercard). Uw betaling wordt online geautoriseerd, zodat u direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd. Voor betalingen met creditcard worden géén extra kosten berekend;

5.1.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument (of een aanvraag daartoe), zijn de vorderingen van Olivia & Kate onmiddellijk opeisbaar;

5.1.4 Indien Olivia & Kate haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de consument een vast bedrag van 15% van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Indien Olivia & Kate kan aantonen noodzakelijk hogere kosten te hebben gemaakt, dan komen ook deze voor rekening van de consument.

Artikel 6. Levering 
6.1 Alle artikelen uit de online shop zijn uit voorraad leverbaar. Helaas kan het voorkomen dat een artikel onverhoopt niet meer leverbaar is, wij zullen de consument in dat geval zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen;

6.2 Olivia & Kate streeft ernaar alle bestellingen uiterlijk binnen 1 a 3 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Dit gebeurt naar het bij de bestelling opgegeven aflever-adres. Mocht de levertermijn om bepaalde redenen afwijken dan krijgt de consument hiervan via e-mail een bericht. Een bestelling zal echter in principe altijd binnen 1 a 3 werkdagen na ontvangst van de betaling worden verstuurd;

6.3 Overschrijding van genoemde levertijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het niet nakomen van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien;

6.4 De bestelling moet uiterlijk 14 dagen na opdracht zijn geleverd bij de consument. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 15 dagen te leveren wordt de consument daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht de bestelling kosteloos te annuleren;

6.5 Levering in gedeelten is toegestaan;

6.6 Aan de leveringsplicht van Olivia & Kate zal zijn voldaan zodra de levering eenmaal is aangeboden;

6.7 In geval van weigering of het niet afhalen van de aangeboden levering komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de zending geheel voor rekening van de consument;

6.8 Aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Het kan echter voorkomen dat er kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen afwijken van de werkelijkheid.

6.9 Olivia & Kate is nooit verantwoordelijk voor gevolgschade. 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud 
7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over op de consument, indien deze laatste al hetgeen hij schuldig is aan Olivia & Kate op grond van de ter zake geleverde producten gesloten overeenkomst(en), heeft voldaan.

Artikel 8. Retourneren/Ruilen van artikelen 
8.1 Wij doen er alles aan om u via onze website te informeren over de artikelen. Mocht u desondanks een artikel zonder opgave van reden niet wensen af te nemen, dan heeft u het recht het product binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling terug te sturen.

8.2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn recht tot ruiling maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – onbeschadigd en in de originele staat en verpakking aan de Olivia & Kate retourneren, conform de door de Olivia & Kate verstrekte redelijke en duidelijke instructies;

8.3 Olivia & Kate accepteert uitsluitend retouren/ruilingen waarvoor de instructies zijn gevolgd. Retouren/ruilingen die niet binnen de gestelde tijd zijn ontvangen worden niet geaccepteerd;

8.4 Consument is zelf verantwoordelijk voor het retour sturen van het/de artikel(en);

8.5 De kosten van het retourneren komen voor rekening van de consument, tenzij anders is overeengekomen.

8.6 Uw retourzending zal na ontvangst van de goederen per e-mail worden bevestigd. Het aankoopbedrag van de retour storten wij binnen 14 dagen terug op de rekening.

8.7 In geval de klant verzendkosten heeft betaald en de volledige bestelling retour stuurt, zijn wij gehouden deze verzendkosten te crediteren wanneer deze order compleet bij ons retour is binnengekomen. De gecrediteerde verzendkosten bedragen een maximum van € 4.95,- binnen de EU.

Artikel 9. Klachten
Klachten met betrekking tot levering en/of kwaliteit van uw bestelling

9.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Mocht een kledingstuk niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dan dient u dit per omgaande aan ons te melden. Dit kunt u doen door een email te sturen naar webshop@olivia-kate.nl.

Deze garantie vervalt wanneer u zonder overleg zelf getracht heeft het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.

Indien u een dergelijke klacht heeft over een artikel wat u bij ons heeft gekocht, zouden wij dit graag van u vernemen. U dient dit per omgaande aan ons te melden. Dit kunt u doen door een email te sturen naar webshop@olivia-kate.nl.

Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen. In alle gevallen dienen de instructies voor het terugzenden, zoals u die ontvangt bij het aanmelden van uw klacht, exact te worden gevolgd.

Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1 Iedere aansprakelijkheid van Olivia & Kate, van personeel en producten van Olivia & Kate voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Evenmin is Olivia & Kate aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

10.2 Olivia & Kate aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Olivia & Kate.

10.3 Iedere aansprakelijkheid van Olivia & Kate jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan HIPP verschuldigd is.

10.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de consument en Olivia & Kate, dan wel tussen Olivia & Kate en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de consument en Olivia & Kate, is Olivia & Kate niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of door grove schuld van Olivia & Kate.

Artikel 11. Overmacht 
11.1 Olivia & Kate heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een consument op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Olivia & Kate gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Olivia & Kate kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 12. Auteursrechten
12.1 Alle foto’s, teksten, illustraties, en andere werken op onze website zijn “werken” in de zin van de Auteurswet en de bijkomende auteursrechten komen toe aan Olivia & Kate. Het overnemen van deze werken is verboden tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of overeengekomen.

12.2 Elke onrechtmatige inbreuk op de auteursrechten van Olivia & Kate zal vervolgd worden.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegd rechter 
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede tussen Olivia & Kate en de consument waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Eventuele geschillen tussen Olivia & Kate worden in eerste instantie beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland.

Vragen, klachten of opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze voorwaarden vragen en/of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, dan verzoeken wij u vriendelijk schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen.

Energieplein 16
2031 TC Haarlem
E: webshop@olivia-kate.nl
W: www.olivia-kate.nl

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden verveelvoudigd, gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder onze schriftelijke toestemming. 

------------------------------------------------------------------------------------------

Privacystatement Olivia & Kate 
Dit is de privacystatement van www.olivia-kate.nl (hierna: O&K). Op deze pagina laten we u weten welke persoonsgegevens wij verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. De informatie over u die wij verwerken zal met de hoogst mogelijke zorg worden behandeld en beveiligd. De verwerking van persoonlijke gegevens gebeurt op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018.

Welke gegevens verzamelen wij?

 • Naam
 • Bezorg- en factuur adres
 • Rekeningnummer
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Koopgedrag
 • IP-adres
 • Surfgedrag

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
Wij gebruiken bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om de met u gesloten overeenkomst uit te voeren;
 • Om u te informeren over de door u geplaatste bestelling;
 • Om u een goede klantenservice te bieden;
 • Om de website en bijbehorende technologieën onderhouden en optimaliseren;
 • Marketingdoeleinden.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacystatement tenzij wij van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Hoe worden deze gegevens gebruikt?
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de site. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Voor alle gegevens geldt dat deze worden gebruikt om de met u gesloten overeenkomst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van O&K of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. O&K respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 


Deze privacystatement is van toepassing op alle diensten van O&K. U dient zich ervan bewust te zijn dat O&K niet verantwoordelijk is voor privacystatement ’s van andere sites en bronnen. Door akkoord te gaan met de privacystatement op de beginpagina gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verwerken. 

Bewaringstermijn
O&K bewaard de persoonsgegevens zolang als de onderneming voortbestaat of tot er een verzoek tot vergetelheid/rectificatie wordt gedaan. 

Derden
Door akkoord te gaan met het de verwerking van persoonsgegevens ga je ermee akkoord dat je gegevens worden gedeeld met derde partijen. Met deze derde partijen hebben wij afspraken gemaakt of een verwerkersovereenkomsten gesloten om te zorgen dat er zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij zullen geen gegevens delen met andere partijen dan opgenomen in dit artikel tenzij O&K hiertoe verplicht zijn door wet- en regelgeving. In enkele gevallen kan de informatie intern worden gedeeld. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Gegevens worden gedeeld met de volgende partijen:

 • Shopify en apps
 • Accountant
 • Google Analytics
 • Facebook
 • Instagram
 • TikTok
 • Pinterest
 • Webwinkelkeurmerk
 • FashionCheque
 • VVV bon
 • Hosting services
 • Mollie
 • Sendcloud
 • Returnista
 • Trengo

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. U krijgt geen notificatie wanneer de privacyverklaring wordt gewijzigd, het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Wilt u een verzoek doen tot een van bovenstaande rechten dan kunt u een mail sturen naar webshop@olivia-kate.nl. Wij reageren zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 1 maand.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Olivia & Kate of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. 

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. 

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan deze privacystatement voldoen. Als u vragen heeft over de privacystatement, kunt u contact met ons opnemen:

Olivia & Kate
Jan van Krimpenweg 9 
2031 CE Haarlem
webshop@olivia-kate.nl 

Versie 0.4

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24 november 2023.